Actigo
Search
K

Registrace a výsledky

API popsané v této sekci umožňuje pořadatelům a jejich spolupracovníkům stahovat, nahrávat a aktualizovat data týkající se uživatelských registrací a výsledků závodů.
Veškerá volání týkající se registrací a výsledků vyžadují autorizaci přístupovým klíčem.
Dále popsané synchronizační operace níže vkládat nová či aktualizovat existující data-entity vztahujících se k uživateli (registrace a výsledky závodů). Tyto operace vrací pro každou synchronizovanou entitu vlastnost syncResultType, která může nabývat následujících hodnot
Created
Byl vytvořena nová entita
Updated
Byl aktualizována existující entita
Unchanged
Existující entita zůstáva nezměněna (data na vstupu se od dat entity neliší)
Deleted
Existující entita byla odstraněna (mazání zatím implementace API nepodporuje)
Skipped
Existující entita byla při synchronizaci přeskočena (již existuje a aktualizace není podporována)